Tillgänglighets Policy!

Uppdaterad 2006-10-06 03:26 av Christoffer Lilja

Då jag försöker lära mig att göra riktigt bra hemsidor kommer jag att fokusera på de standarder som finns idag när jag skapar sidor. En av dessa är Web Content Accessibility Guideline 1.0 skriven av W3C.

Då jag inte hunnit läsa igenom och kontrollera mina sidor mot alla riktlinjerna kan jag konstatera att jag åtminstonne larar nivå A. Detta betyder att en person med talwebbläsare eller en webbläsare som bara visar text inte bör ha några problem med att surfa på min sida. Eller som W3C uttrycker det, "Om en webbdesigner inte uppfyller nivå A kommer en eller flera grupper finna det omöjligt att navigera på sidan."

Om du har något bra tips på något mer som jag kan göra eller om en sida inte funkar är dina kommentarer mer än välkommna! Du kanske vet någon bra sida eller guide att läsa i ämnet? Skicka gärna ett kort mail till mig genom min kontaktsida.

WCAG 1.0

WCAG 1.0 är riktlinjer från W3C och står för Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Dessa riktlinjer förklarar hur man ska göra webbinnehåll tillgängligt för personer med någon form av handikapp. Även om man inte har dessa som målgrupp är det ändå bra att försöka följa riktlinjerna efterssom den gör webbinehållet på dina sidor mer tillgängliga för Alla användare oavsett vilket agent de använder för att titta på ditt innehåll. Det kan t.ex. vara en vanlig webbläsare, tal webbläsare, mobiltelefon, med mera. Dessa riktlinjer vill inte få webbdesigners att sluta använda bilder och mulimedia utan i stället försöka förklara hur man gör multimedia tillgängligt för fler personer.

A, "Dubbel-A" och "Trippel-A"

Det finns tre olika nivåer oftast benämnda med A, Dubbel-A eller Trippel-A. Nivå A säger att alla prioritet 1 riktlinjer måste uppfyllas annars kommer det bli omöjligt för en eller flera grupper att använda din sida.

Nivå "Dubbel-A" säger dessutom att alla nivå två mål skall uppfyllas för att en eller flera grupper inte ska få det svårt att navigera på din sida. Om man uppfyller detta steget har man kommit exceptionellt långt i sitt arbete med att göra sin sida tillgänglig för funktionshindrade.

Om man desutom uppfyller "Trippel-A" så har man löst alla nivå 3 riktlinjer och har en sida som ska funka riktigt bra för alla. Men som sagt, om man "bara" kommer till nivå "Dubbel-A" betyder det att en eller flera grupp kan få det något svårt att använda din sida.

Vad har jag gjort för att klara det?

För det första så måste man glömma allt vad man lärt sig webbdesign i skolan. Jag har i alla fall inte stött på en webbdesignkurs som inte lär ut att använda tabeller och frames i sin layout. För att klara kraven ska man hellst använda en DIV-layout, annars blir det svårt att klarar av riktlinje 5.

Jag använder dessutom snabbkomandon lite överallt. Alt+S tar användaren till startmenyn och Alt+K till min kontaktsida. Länkar som har en s.k accesskey har en understruken bokstav för att beskriva att det är Alt+[Den understrukna bokstaven] som gäller för det kommandot.

På sidor där man inte kan utnyttja alla funktioner tillhandahåller jag en text som säger vad man kunnat se och hur man ska göra för att kunna se det, om det beror på webbläsaren dvs.

Om någon skulle ha en textbaserad webbäsare eller bara en väldigt gammal webbläsare som inte klarar av stilmallar så har jag högst upp på startsidan en text som förklarar att denn sida fortfarande ska fungera tillfredställande, men att det vore bra om användaren laddade ner en ny webbläsare.

Hur klarar sig LiljaOnline?

Nedan finns en tabell-jämförelse mellan LiljaOnline och alla prioritet 1 riktlinjer i WCAG 1.0. Vi kan lugnt konstatera att LiljaOnline åtminstonne uppfyller kraven för A-nivån. Riktlinjerna är hämtade från den svenska översättningen av WCAG 1.0 riktlinjerna.

Riktlinje Prioritet Beskrivning Betyg
1.1 1 Se till att tillhandahålla ett textalternativ för varje element som inte är text (exempelvis via "alt", "longdesc", eller i innehållet i elementet). Detta innefattar: Bilder, grafiska representationer av text (inklusive symboler), klickbara bilder, animeringar (exempelvis animerade GIF:ar), scriptprogram (applets) och andra program, bokstavsbilder ("ascii-art"), ramar (frames), bilder som används som listmarkörer, bilder som används som platshållare, grafiska knappar, ljud (som spelas utan användarens inblandning), ljudfiler, ljudspår till video- och filmklipp, och video- och filmklipp. Godkänd
1.2 1 Tillhandahåll extra textlänkar för varje aktivt område i en serverbaserad klickbar bild. Godkänd
1.3 1 Tills användarprogram kan läsa ut innehållet i ett textalternativ till ett visuell presentation, skall du tillhandahålla en ljudbeskrivning av den viktiga informationen i den visuella delen av en multimediapresentation. Godkänd
1.4 1 För varje tidsstyrd multimediapresentation (exempelvis en film eller animering), synkronisera de alternativa presentationerna (till exempel textremsa eller ljudbeskrivning) med varandra. Godkänd
1.5 3 Tills användarprogram kan läsa ut textalternativ till en klickbar bild, tillhandahåll extra textalternativ för varje aktivt område i en klickbar bild. Godkänd
2.1 1 Se till att all information som visas enbart med färg också kan uppfattas utan färg, exempelvis genom placeringen i dokumentet eller med hjälp av HTML-kodningen. Godkänd
2.2 2/3 Se till att kombinationer av förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräckligt hög kontrast när de visas på en monokrom bildskärm, eller ses av en användare som har problem med färgseendet. Detta är Prioritet 2 för bilder, Prioritet 3 för text. Ej godkänd
3.1 2 När ett lämpligt kodningsspråk finns tillgängligt, använd kodningen snarare än bilder för att överföra information. Godkänd
3.2 2 Skapa dokument som kan valideras i formella programmeringskodningssystem. Godkänd
3.3 2 Använd formatmallar ("style sheets") för att styra layout och presentation. Godkänd
3.4 2 Använd relativa snarare än absoluta enheter i kodningens attributvärden attribute values) och i formatmallarnas egenskapsvärden (property values). Godkänd
3.5 2 Använd <H>-element i dokumentet för att ange dokumentstrukturen och använd dem som specificerat. Godkänd
3.6 2 Koda listor och listposter rätt. Godkänd
3.7 2 Koda citat. Använd inte citatkodningen (QUOTE) för att skapa formatteringseffekter, som indrag. Ej godkänd
4.1 1 Ange tydligt när språket i ett dokument ändras, lika väl som i textalternativen(till exempel bildtexter). Godkänd
4.2 3 Ange alltid vad en förkortning innebär när den först förekommer. Ej godkänd
4.3 3 Ange det huvudsakliga språket i dokumentet. Ej godkänd
5.1 1 I datatabeller, ange rad- och kolumnöverskrifter. Använd TD för att ange rader, och TH för att ange tabellöverskrifter i HTML. Godkänd
5.2 1 I datatabeller som har två eller flera logiska nivåer med rad- och kolumnöverskrifter, koda så att dataceller och överskriftsceller hör samman. I HTML, använd THEAD, TFOOT, och TBODY för att gruppera rader, och COL och COLGROUP för att gruppera kolumner. Använd "axis", "scope", och "headers"-attributen för att beskriva mer komplexa relationer mellan data. Godkänd
5.3 2 Använd inte tabeller för layout om inte tabellen kan läsas ut rad för rad. Ifall tabellen måste ses i kolumner och celler, tillhandahåll ett alternativ (vilket kan vara en lineär version) Godkänd
5.4 2 Om en tabell används för layout, använd inte strukturkoder för visuell formattering. Godkänd
5.5 3 Tillhandahåll sammanfattningar av tabeller. I HTML, använd exempelvis "summary"-attributet till TABLE-elementet. Ej godkänd
5.6 3 Tillhandahåll förkortningar för tabellöverskrifter och rad- och kolumnhuvuden. Ej godkänd
6.1 1 Organisera dina dokument så de kan läsas utan formatmallar ("style sheets"). När ett HTML-dokument visas på skärmen utan att formatmallen används, skall det fortfarande vara möjligt att läsa dokumentet. Godkänd
6.2 1 Se till att textalternativen till dynamiskt skapat innehåll uppdateras när det dynamiska innehållet ändras. Godkänd
6.3 1 Se till att sidorna är användbara när scriptprogram, kortprogram ("applets"), och andra program är frånslagna eller inte stöds i webbläsaren. Om det är möjligt, tillhandahåll motsvarande information på en alternativ, tillgänglig sida. Godkänd
6.4 2 För scriptprogram och applet-program, se till att de händelsehanterare (event handlers) som används är oberoende av vilken datortyp som används. Godkänd
6.5 2 Se till att dynamiskt genererat innehåll är tillgängligt, eller tillhandahåll en alternativ presentation eller -sida. I HTML, till exempel, använd NOFRAMES i slutet på varje rampaket (frameset). För en del program kan scriptprogram i servern vara mer tillgängliga än scriptprogram på klientdatorn. Godkänd
7.1 1 Tills användarprogram medger användaren att styra skärmflimmer, undvik funktioner som får skärmen att flimra. Godkänd
7.2 2 Tills användarprogram medger att användaren kan styra blinkfrekvensen, undvik funktioner som får innehåll att blinka (exempelvis som förändrar presentationen regelbundet, till exempel genom att stänga av och slå på den). Godkänd
7.3 2 Tills användarprogram medger att användaren kan stänga av rörelser i innehållet, undvik detta. Godkänd
7.4 2 Tills användarprogrammen tillhandahåller möjligheter att avbryta automatiska uppdateringar, använd inte sidor som uppdaterar sig automatiskt. Godkänd
7.5 2 Tills användaragenter medger att användaren stänger av automatisk omdirigering, använd inte kodningar som styr om sidor automatiskt. Använd i stället servern för att göra omdirigeringar av innehållet (redirects). Godkänd
8.1 1/2 Se till att program, som scriptprogram och applet-program, är tillgängliga och kan användas med stödtekniker för funktionshindrade. Detta är Prioritet 1 om funktionen är viktig för förståelsen av innehållet och inte presenteras på någon annan plats, annars Prioritet 2. Godkänd
9.1 1 Tillhandahåll klickbara bilder i klientdatorn i stället för klickbara bilder i servern, förutom i fall då de aktiva regionerna inte kan definieras som geometriska former. Godkänd
9.2 2 Se till att alla element som har egna användargränssnitt kan användas oberoende av användarens utrustning. Godkänd
9.3 2 Ange logiska händelsehanterare i stället för utrustningsberoende händelsehanterare i scriptprogram. Godkänd
9.4 3 Skapa en logisk ordning i länkar, formulär, och objekt, så användaren kan stega mellan dem. Godkänd
9.5 3 Använd snabbvalstangenter för viktiga länkar (inklusive länkar i klickbara bilder), formulärknappar, och grupper av styrelement i formulär. Godkänd
10.1 2 Tills användarprogram medger att användaren slår av funktioner som automatiskt öppnar fönster från det aktiva fönstret, som förorsakar menyer att öppnas automatiskt, och som ändrar det aktiva fönstret utan att informera användaren. Godkänd
10.2 2 Tills användarprogram ger stöd för uttryckliga associationer mellan etiketter och formulärstyrelement, se till att etiketten är korrekt placerad i formulär med implicit associerade etiketter. Godkänd
10.3 3 Tills användaragenter (inklusive stödtekniker för funktionshindrade) återger textkolumner (sida vid sida) korrekt, ange ett linjärt alternativ (på den aktuella sidan, eller någon annan sida) för alla tabeller som anger text i parallella, radbrutna kolumner. Ej godkänd
10.4 3 Tills användarprogram kan hantera tomma styrelement korrekt, använd platshållare för att hantera tomma styrelement i redigeringsrutor och textområden. Godkänd
10.5 3 Tills användarprogram (inklusive stödtekniker för funktionshindrade), se till att näraliggande länkar visas tydligt, inklusive icke-länkade, utskrivbara tecken (som omges av mellanslag) mellan näraliggande länkar. Godkänd
11.1 2 Använd W3C:s tekniker när de är tillgängliga och fungerar för det aktuella fallet. Använd den senaste versionen, när så är möjligt. Godkänd
11.2 2 Undvik nedgraderade (deprecated) funktioner i W3C:s tekniker. Godkänd
11.3 3 Tillhandahåll information så användare kan få dokument i enlighet med sina preferenser (till exempel språk, innehållstyp, etc) Godkänd
11.4 1 När du försökt så mycket du kan, men ändå inte kan skapa en tillgänglig sida, tillhandahåll en länk till en alternativ sida som använder teknik som specificerats av W3C, är tillgänglig för funktionshindrade, och har motsvarande information (eller funktion), och som uppdateras lika ofta som den ursprungliga (svårtillgängliga) sidan. Godkänd
12.1 1 Ge varje ram ("frame") en egen titel för att underlätta navigation mellan dem. Godkänd
12.2 2 Beskriv syftet med ramar och hur de förhåller sig till varandra, om detta inte är uppenbart av ramarnas titlar. Godkänd
12.3 2 Dela upp stora block av information i mer hanterliga grupper där det är naturligt och verkar stämma. Godkänd
12.4 2 Se till att styrelement i formulär är explicit kopplade till etiketterna. I HTML, använd LABEL och dess "for"-attribut. Godkänd
13.1 2 Visa tydligt vart varje länk leder. Godkänd
13.2 2 Tillhandahåll metadata och lägg till semantisk information för sidor och webbar. Ej godkänd
13.3 2 Tillhandahåll information om den aktuella webbens uppläggning (till exempel ett diagram över webben, och dess innehåll). Ej godkänd
13.4 2 Använd navigationsanvisningar konsekvent. Godkänd
13.5 3 Tillhandahåll navigeringslister för att markera och ge tillgång till navigationsfunktioner och -anvisningar. Godkänd
13.6 3 Gruppera relaterade länkar, identifiera gruppen (för användarprogrammen), och tills användarprogram gör så, ett sätt att gå förbi gruppen. Godkänd
13.7 3 Om sökfunktioner tillhandahålls, skapa olika nivåer av sökningar för olika kompetenser och preferenser. Godkänd
13.8 3 Tillhandahåll särskiljande information i början av rubriker, stycken, listor etc. Godkänd
13.9 3 Tillhandahåll information om samlingsdokument (till exempel dokument som innehåller många olika sidor, eller dokument som innehåller olika typer av innehåll, till exempel multimediadokument). Ej godkänd
13.10 3 Tillhandahåll ett sätt att hoppa över bokstavsbilder. Godkänd
14.1 1 Använd ett språk som är så enkelt som möjligt, anpassat till innehållet på den aktuella webben. Godkänd
14.2 3 Komplettera text med grafik och ljudpresentation när de underlättar förståelsen av sidan. Ej godkänd
14.3 3 Använd en layout och presentationsstil som är konsistent över sidorna. Godkänd